Zarząd

Spółką zarządza jednoosobowy zarząd, nadzorowany przez pięcioosobową radę nadzorczą.
Reprezentacja Spółki jest jednoosobowa, Prezes Zarządu.

Prezes Zarządu  Janusz Jędroch
Prokurent  Elżbieta Ciemierz

Telefony
Sekretariat Zarządu Tel: (032) 792-71-74
Fax: (032) 792-71-59
  Centrala (032) 794-56-69 + nr wew. 111
Zamknij
Dział Przygotowania Produkcji

- opracowuje i przygotowuje oferty do zapytań ofertowych,
- sporządza kosztorysy powykonawcze,
- rejestruje i rozlicza WPR, ZRR, które stanowią załącznik do umów zawartych z Klientami np. z ArcelorMittal Poland S.A., TAMEH,
- sporządza faktury,
- sporządza umowy i rachunki dla pracowników spółki,

Kierownik Działu Arkadiusz Pająk
Pracownicy Agnieszka Cebo, Maciej Jureczka


SZJ

Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. SZJ Sylwia Pałęga


Spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 następnie otrzymała certyfikat tego Systemu przez UDT-CERT.
Zamknij

Księgowość

Centrala (032) 794-56-69 + nr wewnętrzny w Spółce

Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Elżbieta Ciemierz tel. wew. 114
tel. kom. 501 861 205
ciemierz@maritex2.pl
Z-ca Głównego Księgowego Barbara Słowik tel. wew. 133
tel. kom. 517 280 683
ksiegowosc@maritex2.pl
Dział Księgowości Monika Kowalczyk tel. wew. 123
tel. kom. 517 280 683
ksiegowosc@maritex2.pl
Dział Księgowości Katarzyna Jędroch tel wew. 121
tel. kom. 517 280 683
ksiegowosc@maritex2.pl
Dział Kadr i Płac Henryka Natkańska tel wew. 127
tel. kom. 517 280 683
kadry@maritex2.pl
Dział Kadr i Płac Patrycja Nawłoka tel wew. 126
tel. kom. 517 280 683
kadry@maritex2.pl


 

Zamknij
Dział Budowlany

Oferujemy szeroką gamę usług budowlanych, realizacja inwestycji pod klucz łącznie z infrastrukturą techniczną, a także zagospodarowaniem terenów wokół obiektów.

Kadra kierownicza pionu budowlanego

Dyrektor ds. Remontów Infrastruktury Krzysztof Wajs wajs@maritex2.pl
Tel. Centrala (032) 794-56-69 + nr wewnętrzny 129
Kierownik Działu obsługi Produkcji Arek Pająk pajak@maritex2.pl
Tel. Centrala (032) 794-56-69 + nr wewnętrzny 142

     
Zamknij
Dział remontowy

Dział remontowy spółki Maritex specjalizuje sie głównie w pracach remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w branżach mechanicznej, energetycznej, hydraulicznej i ceramiczno-konstrukcyjnej na obiektach.

Telefony Działu Remontowego
Centrala (032) 794-56-69 + nr wewnętrzny w Spółce

Kadra kierownicza działu remontowego
Kierownik Robót Kamil Bomba tel. wew. 151
tel. kom. 668 668 490
kamil.b@maritex2.pl
Kierownik Robót Marcin Janoska tel. wew. 116
tel. kom. 668 668 671
janoska@maritex2.pl
Kierownik Robót Tomasz Adamuszek tel. wew. 124
tel. kom. 503 017 545
adamuszek@maritex2.pl
Kierownik Robót Dariusz Drozdowski tel wew. 136
tel. kom. 882 040 970
drozdowski@maritex2.pl

Zamknij
Pracownia Plastyczna

Oferuje projektowanie i wykonawstwo form graficznych, tablice, szyldy, grafiki, wizytówki, banery, wystrój plastyczny obiektów.

Telefony Pracowni plastycznej

Plastyk Barbara SMOLNICKA smolnicka@maritex2.pl
(032) 794-65-53
lub
Centrala (032) 794-56-69 + nr wewnętrzny w Spółce 125
Zamknij


Copyright "Maritex" Sp z o.o.